Zeilstra Financieel Management

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam Zeilstra
Voornaam Pieter (roepnaam Piet)
Adres It Swee 12
Postcode 8604 VR
Plaats Sneek
Telefoon 0515 426 164
Mobiel 06 188 600 81
E-mail pzeilstra@zfm-sneek.nl (of pzeilstra@kpnplanet.nl)
Geboortedatum 1 Maart 1968
Burgerlijke staat Gehuwd (2 kinderen)

Opleidingen

1992 - 1999 Post-doctorale opleiding tot Registeraccountant, Rijksuniversiteit Groningen.
1986 - 1992 Doctoraalexamen Bedrijfseconomie – Specialisatie Accountancy, Rijksuniversiteit Groningen.

Cursussen

2007-heden: Cursussen onder andere in het kader van permanente educatie voor registeraccountants op het gebied van verslaggeving,  corporate governance, ondernemingsfinanciering, vastgoed, leiderschap en communicatie.

Automatiseringskennis

Gedegen kennis van MS Office en de financieel-administratieve systemen Exact (Globe), Accountview en SAP FI/CO en FMS. Kennis van de rapportagetool Business Objects, roosterapplicatie Rostarcas.

Overige activiteiten

 • Financieel adviseur voetbalvereniging O.N.S. te Sneek;
 • Voormalig lid Raad van Toezicht welzijnsorganisatie "Connecting Hands" te Leeuwarden;
 • In het verleden corrector opgaven "Administratieve Organisatie" en "Controleleer", begeleiden afstudeeropdrachten H.E.A.O. Accountancy te Leeuwarden en verzorgen bijlessen Administratieve Organisatie. 

Loopbaan

Augustus 2007 - heden:

Zelfstandig Financieel Interim Manager

Opdracht, mei 2011 - heden :

Stichting Zorgverlening De Friese Wouden, intramurale en extramurale zorgverlening en onderdeel van Stichting Kwadrantgroep te Drachten

Financieel Manager

 •  Lid managementteam;
 • Eindverantwoordelijke voor de (geconsolideerde) jaarrekening van o.a. Stichting De Friese Wouden, Stichting Zorggarant, ISIS Kraamzorg B.V. en Stichting Kwadrantgroep.
 • Verbeteren (financiële) processen; waaronder het jaarrekeningproces en P&C-cyclus;
 • Afdeling financiën en business control naar een hoger kwaliteitsniveau brengen; 
 • Verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening; 
 • Inbreng van materiedeskundigheid inzake projecten, o.a. financiering nieuwbouwproject, impairment vastgoed, werkkostenregeling, implementatie van nieuw financiële applicatie, invoeren van Shared Service Centrum.

 Opdracht, september 2010 - april 2011:

Hogeschool Utrecht te Utrecht

P&C Financial Controller

 • Opstellen notities inzake onderscheid publiek-private activiteiten en middelen binnen het HBO, integrale kostprijs en AO/IB maatregelen rondom subsidietrajecten en projectcontrol;
 • Ontwikkelen en implementeren van een kostprijsmodel publieke en private activiteiten;
 • Lid projectgroep "Implementatie Activity-based Costing Hogeschool Utrecht";
 • Implementeren projectadministratie binnen Shared Service Centrum ;
 • Adviseur inzake begroting subsidietraject "Utrecht Valorisation Centre";
 • Adviseur Europese subsidietrajecten (EFRO).

  Opdracht, april 2010 - juni 2010:

Heddes Bouwgroep B.V. te Hoorn

Interim Financial Accountant

 • Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen op basis van verschillende waarderingsgrondslagen;
 • Opstellen kwartaalrapportages van de werkmaatschappijen van Heddes Bouwgroep B.V.
 • Implementeren Richtlijn  RJ221 Onderhanden projecten;
 • Bewaken kwaliteit van  jaarrekeningdossiers;
 • Optimaliseren van de rapportagetool Visionplanner.

 Opdracht, januari 2010 - maart 2010:

Provincie Flevoland te Lelystad

Interim Coördinator Consolidatie en Rapportage

 • Organiseren van een tijdige en eenduidige afdelingsrapportage aan  het concern;
 • Uitvoeren van de consolidatie van afdelingsrapportages tot een concernrapportage;
 • Opstellen van de concernrapportage (jaarverslag en voorjaarsnota);
 • Bewaken dat de afdelings-en concernrapportage voldoen aan wet-en regelgeving (o.a. BBV);
 • Optimaliseren van het consolidatie-en rapportageproces, alsmede de geautomatiseerde ondersteuning daarvan.

  Opdracht, december 2009 - heden:

Creative Imaging Technologies B.V. te Hemelum

Interim Financial Controller 

 • Inrichten van het ERP-pakket ERP-pakket Business Dynamics, Navision;
 • Ondersteunen bij invoering van administratie;
 • Opstellen van diverse managementrapportages, zoals balans en winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en prognoses;
 • Ondersteunen bij opstellen van businessplan.

 Opdracht, november 2008 - 15 november 2009

Stenden Hogeschool (voorheen CHN te Leeuwarden en Hogeschool Drenthe te Emmen)

Interim Financial Controller

Project:

 • Verantwoordelijk  voor de jaarafsluiting 2008, waaronder de consolidatie van (buitenlandse) entiteiten (B.V.'s, C.V., stichtingen en  joint ventures) en het bewaken van de kwaliteit van de permanente- en jaarrekeningdossiers;
 • Aanspreekpersoon voor CFO, financieel manager, manager control, (subsidie-)accountant;
 • Medeverantwoordelijk voor de integratie van de administraties van CHN en Hogeschool Drenthe;
 • Coachen , begeleiden en aansturen van assistent financial controller, project controller, medewerkers kas, bank en giroadministratie.
 • Applicatiebeheerder van het financieel pakket FMS, waaronder de integratie tussen FMS en Business Objects.

Opdracht, mei 2008 - oktober 2008: 

BAM Woningbouw B.V. te Bunnik,

Interim Controller regio Groningen/Leeuwarden

Project:

 • Aanspreekpersoon voor regio-directeur, raad van bestuur BAM Woningbouw, projectleiders;
 • Aansturen projectadministarteurs; Verzorgen maand- kwartaalrapportages, jaarplan;
 • Adviseren inzake verbetering van administratieve organisatie en interne (kosten-) beheersing;
 • Omzetten van managementrapportage van Excel naar een "webbased" rapportagetool.

 Opdracht, april 2008-september 2008:

SC Cambuur te Leeuwarden,

Interim Financieel Manager

Project:

 • Creëren van inzicht in de financiële situatie van Cambuur;
 • Stroomlijnen van de boekhouding en administratieve organisatie en interne beheersing;
 • Samenstellen van het budget voor het voetbalseizoen 2008/2009;
 • Samenstellen jaarrekening voetbalseizoen 2007/2008;
 • Adviseur van algemeen directeur en nieuwe financieel directeur;
 • Onderhouden van contacten met de raad van commissarissen en externe accountant.

Opdracht, oktober 2007 - maart 2008:

Freia Science Services te Groningen,

Interim Business Controller Fources B.V.

Project:

 • De dienstverlening van Fources inzichtelijk maken;
 • Inventariseren van de opbrengstcategorieën, behorende bij de dienstverlening van Fources;
 • Inventariseren van de kosten die samenhangen met de dienstverlening van Fources en deze kosten transparant maken;
 • Onderzoeken of het zinvol is de kosten per opdrachtgever/cliënt transparant te maken;
 • Ontwikkelen van een berekeningsystematiek inzake de toerekening van de kosten aan een cliënten /opdrachtgevers;
 • Beoordelen van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen van Fources en vaststellen of op basis van de huidige AO/IB-maatregelen de betrouwbaarheid van de verantwoorde van de resultaten van de diverse activiteiten van Fources kan worden vastgesteld;
 • Adviseren inzake de verbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing (o.a. projectorganisatie en tijdregistratie) van Fources;
 • Implementatie van het adviezen in de organisatie;
 • Genereren van een voorstel betreffende de managementinformatie voor de besturing van Fources;
 • Optimaliseren, integreren van diverse (financiële-)applicaties.

 

September 2005 - augustus 2007:

SMO Fryslân (heden Zienn) te Leeuwarden

 • Manager Bedrijfsvoering - Controller
 • Manager Financiën & ICT

Projecten:

 • Financiële due diligence van de organisatie 'Opvang & Ondersteuning' in het kader van de fusie tussen SMO Fryslân en 'Opvang en Ondersteuning';
 • Betrokken bij het aanbestedingsproject 'inkoop van extramurale AWBZ-zorg';
 • Betrokken bij het project 'Zorgzwaartepakketten Intramurale AWBZ-zorg';
 • Verbeteren administratieve organisatie en interne beheersing in het kader van de 'Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders';
 • Opzetten van een kostprijsmodel, waarbij onderscheid is gemaakt tussen AWBZ-zorg , Maatschappelijke Opvang en andere vormen van dienstverlening met als doel de kosten voor de verschillende financiers c.q. opdrachtgevers transparant te maken;
 • Betrokken bij werkgroep 'Verminderen administratieve lasten' van de Federatie Opvang;
 • Betrokken bij implementatie van Intranet;
 • Risico-analyse van de geautomatiseerde systemen en - omgeving en implementeren van (noodzakelijke) verbeteringen;
 • Implementatie van een nieuw roosterprogramma Rostarcas;
 • Betrokken bij implementeren van een nieuwe HRM-Systeem;
 • Implementatie automatische routing van inkoopfacturen (workflow).

Werkzaamheden:

 • Leiding geven aan de afdelingen Financieel Administratieve Dienst en ICT;
 • Lid van het managementteam;
 • Financieel economisch adviseur van de directie;
 • Periodiek rapporteren aan de directeurbestuurder;
 • Onderhouden van contacten met externe partijen zoals banken, de accountant, overheden, etc.;
 • Planning & Control cyclus transparant maken en verzorgen van de financiële informatievoorziening;
 • Ontwikkelen en verbeteren van het Management Informatie Systeem en daarvan afgeleide rapportages;
 • Doen van voorstellen van en zorgdragen voor de verbetering van de informatiestromen, bedrijfsvoering- en financiële processen;
 • Laten uitvoeren van het vereiste geautomatiseerde administratie;
 • Zorgdragen voor een adequate inrichting van de informatievoorziening, met de daarbij benodigde hard- en software;
 • Verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, vervanging en uitbreiding van de benodigde hard- en software;
 • Eerst verantwoordelijke voor de Administratieve Organisatie en de Interne Controle;
 • Verantwoordelijk voor de begroting, de meerjarenplanning, periodieke verslaglegging en de jaarrekening;
 • Uitvoeren risicoanalyses en rapporteren aan de directie;
 • Beoordelen strategische plannen en investeringen;
 • Procuratiehouder (samen met de directeur-bestuurder) voor de rekening courant posities van SMO Fryslân.

December 2004 - augustus 2005:

B.V. Nederlandse Gasunie te Groningen,

 • Interim Controller

Projecten:

 • Implementeren automatische routing van inkoopfacturen (workflow);
 • Verbeteren operationele risico-analyses, interne controles en administratieve organisatie;
 • Splitsen van N.V. Nederlandse Gasunie in Gasunie Transport Services en Gasunie Trade & Supply.

Werkzaamheden:

 • Controller van business-unit Financiën (Procurement, Facilitaire Dienstverlening, Treasury, Belastingen en Verzekeringen, Auditing en Control);
 • Projectcontrol;
 • Verrichten interne controles;
 • Opstellen van jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, prognoses.

 

2002 - augustus 2004:

R&R-groep te Heerenveen,

 • (Interim) Controller

Projecten:

 • Implementeren nieuw geautomatiseerd systeem;
 • Optimalisering administratieve organisatie en interne controle;
 • Aandelenwaardering;
 • Financieringsaanvragen;
 • Subsidie-aanvragen innovatieve projecten;
 • Afhandelen faillissementsaanvraag.

Werkzaamheden:

 • Interim Controller van diverse vennootschappen;
 • Lid managementteam;
 • Aansturen financiële administratie;
 • Contactpersoon voor bankiers, advocaten, accountants, fiscus, verzekeraars, leveranciers, afnemers, directie, aandeelhouders, subsidiegevers;
 • Beheren verzekeringsportefeuille;
 • Verzorgen van adviezen;
 • Opstellen van jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, prognoses, verzorgen van belastingaangiften.

2001 - 2002:

AVM Accountants te Heerenveen,

 • Accountant

Werkzaamheden:

 • Contactpersoon voor klanten, assistent-accountants, kantoordirecteur;
 • Verzorgen van adviezen, opstellen van jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, prognoses, subsidie-aanvragen, betrokken bij controle-opdrachten, verzorgen van belastingaangiften.

1994 - 2001:

Fram-Veonn-Arriva Openbaar Vervoer te Heerenveen,

 • Medewerker Financiën & Administratie
 • Medewerker Management Informatiesysteem
 • Assistent Controller

Projecten:

 • Implementatie van financieel-administratief systeem Exact (inrichten en aansluiten op de gewenste managementrapportages van Arriva International);
 • Geautomatiseerd inlezen van loonjournaalposten in financieel-systeem;
 • Afsplitsen van het openbaar vervoerbedrijf Noordned uit de financiële administratie van Arriva;
 • Integreren van de financiële administraties van de openbaar vervoerbedrijven Veonn, Arriva Groningen Stad, Arriva Zuid-Limburg tot Arriva Openbaar Vervoer;
 • Integreren van de financiële administraties van de openbaar vervoerbedrijven Fram en DVM/NW tot Veonn;
 • Integreren van niet financiële informatie met financiële informatie tot managementinformatie;
 • Ontwikkelen van kengetallen;
 • Betrokken bij aanbestedingsprojecten.

Werkzaamheden:

 • Aanspreekpunt voor (rayon-) managers, directie, in- en externe accountants, rechterhand van de controller;
 • Coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling Finance & Control;
 • Samenstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen, (geconsolideerde) jaarplannen, budgetoverzichten, jaareindeverwachtingen, verantwoordingen aan diverse overheden, benchmarks, diverse analyses, kostprijsberekeningen, investeringsvoorstellen voorbereiden.

1994 - 1994:

Arbodienst 'de Wouden' te Heerenveen,

 • Werkzaam op uitzendbasis als Medewerker Financiën & Administratie.

1992 - 1993:

Accountantskantoor 'Nicolai en De Jong Adviesgroep' te Sneek en Bakhuizen,

 • Assistent Accountant