Zeilstra Financieel Management

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van diensten

Door Zeilstra Financieel Management, gevestigd te Sneek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01121470.

artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden.
 • Werkzaamheden: de opdracht tot het vervullen van advies en ondersteuning bij financieel management, planning en control, administratieve organisatie en interne beheersing en of administratieve werkzaamheden op interim-, parttime- of projectbasis, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Zeilstra Financieel Management, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven en tenzij de aanbieding of offerte vóór aanvaarding wordt herroepen.
 • Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat..
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft..
 • De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt gevormd door de ondertekening door partijen van de overeenkomst, waar de algemene voorwaarden een onlosmakelijk deel van vormen.

artikel 4. Contractsduur; Uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 • Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 • Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

artikel 5. Gegevens Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 • Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.
 • De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 • De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van zijn capaciteiten, deskundigheid en know-how om de opdracht uit te voeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan Opdrachtnemer. In dit geval vindt steeds vooraf overleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De toepasselijkheid van art 7:404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtnemer zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van Opdrachtgever en is gehouden zich te conformeren aan de Verordening Gedragscode van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.
 • Opdrachtgever legt aan Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

artikel 7. Wijziging van de overeenkomst.

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Honorarium en betalingsvoorwaarden

 • Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeen.
 • Reis- en verblijfskosten worden apart gefactureerd indien de werkzaamheden elders dan in de vestingplaats van de Opdrachtnemer zijn uitgevoerd, zulks in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW.
 • Opdrachtnemer houdt voor de opdracht voor de diensten op interim- of parttimebasis per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.
 • Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 • Opdrachtnemer declareert aan Opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen vijf werkdagen na afloop van de betreffende maand, met vermelding van eventueel opdrachtnummer, eventueel aangevuld met de bovengenoemde tijdverantwoording.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties of termijndeclaraties te factureren. Verrekening van het voorschot vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling van het factuurbedrag dient - zonder recht op korting of verrekening - te geschieden binnen 14 kalenderdagen na verzending van de declaratie. Voldoet Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is zij gehouden tot vergoeding van een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag, gerekend vanaf de vervaldatum.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht uit.
 • Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij een opdracht die een langere looptijd dan twee maanden heeft, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde laatste aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.
 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de termijn van 30 dagen na ingebrekestelling schriftelijk te zijn ingediend ten kantore van Opdrachtnemer. Bij indienen van eventuele aanspraken na 30 dagen ziet Opdrachtgever af van zijn rechten.
 • De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ten allen tijde vrijwaren tegen vorderingen van derden die op enigerlei wijze samenhangen met door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, tenzij vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 • Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 • De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 • Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
 • Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.
 • Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Geheimhouding en non-concurrentie

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijk informatie omtrent de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen en vertrouwelijke informatie verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Opdrachtnemer zal eventuele in te zetten derden c.q. vervangers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 1 omschreven en die de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde onderneming(en) betreft. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
 • Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel 2:405 BW is verbonden.

Artikel 13. (Intellectuele) eigendom

 • Alle intellectuele rechten ter zake van Opdrachtnemer uitgevoerde diensten en zaken berusten bij Opdrachtnemer.

artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 0112147001
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.